Verze pro tisk

Obchodní podmínky

Na internetovém portále wKnihy jsou nabízeny k prodeji elektronické knihy koncovým zákazníkům podle těchto obchodních podmínek.

Definice

Elektronická kniha – je rozmnoženinou slovesného autorské díla. Tvoří ji datový soubor, který obsahuje text díla, grafiku, formátování, případně také prvky zabezpečení obsahu. Elektronickou knihu lze zobrazovat a číst na počítačích, čtečkách elektronických knih, kapesních počítačích nebo mobilních telefonech s programovým vybavením pro příslušný typ datového souboru.

Portál – je internetová aplikace dostupná na adresách wknihy.cz, wbooks.cz nebo wbooks.eu, prostřednictvím které jsou zveřejňovány elektronické knihy a jsou nabízeny k zakoupení.

Prodávající – provozovatelem portálu je Warbler s.r.o., sídlo Březovce 40, PSČ 294 24, IČ 27607712, warbler@warbler.cz

Kupující – musí být registrovaným uživatelem portálu. Při registraci kupujícího je vytvořen účet uživatele, který může opakovaně používat pro nákup a zpřístupnění zakoupených elektronických knih.

Autorská práva

Elektronická kniha je kopií slovesného autorského díla a její užívání se řídí zákonem 121/2000 Sb. – autorským zákonem.

Prodávající nabízí elektronické knihy k prodeji na základě licenčních ujednání s vykonavately autorských práv k dílům.

Prodávající nabízí k prodeji také díla volná.

Práva kupujícího

Po zakoupení elektronické knihy je kupující oprávněn ji užívat pro osobní potřebu na různých zařízeních, která lze s odpovídajícím SW používat ke čtení.

Kupující je oprávněn upozornit prodávajícího na porušování autorských práv. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího o právu prodávajícího užívat příslušné dílo nebo bez zbytečného prodlení ukončí další šíření díla veřejnosti.

Práva prodávajícího

Při porušování obchodních podmínek ze strany kupujícího je prodávající oprávněn zablokovat přístup k elektronické knize.

Při hrubém porušení obchodních podmínek je prodávající oprávněn zablokovat nebo zrušit uživatelský účet kupujícího a tím zrušit jeho osobní knihovnu a další přístup k elektronickým knihám.

Realizace nákupu

Cena

Cena elektronická knihy je stanovena dohodou, kterou kupující akceptuje objednáním knihy.

Objednávka

Kupující má možnost vybírat elektronické knihy z nabídky na portále a vybrané zařadit do „nákupního košíku“.

Z vybraných elektronických knih může kupující připravit objednávku, která bude obsahovat seznam elektronických knih a jejich cenu v době realizace objednávky.

Objednávka se považuje za potvrzenou ze strany kupujícího po zvolení způsobu platby. Potvrzením objednávky kupující současně přistupuje na tyto Obchodní podmínky.

Pokud nedojde k zaplacení objednaných knih do 7 dní od objednání, bude objednávka zrušena.

Platba

Převodem na účet prodávajícího uvedený na portále – za uskutečnění platby se považuje připsání částky na účet prodávajícího.

Platba kartou – probíhá na zabezpečené bráně renomované třetí strany… Za uskutečnění platby se považuje zpráva o realizaci platby, která je zasílána prodávajícímu okamžitě po provedení platby.

Zpřístupnění elektronické knihy

Po uskutečnění platby zpřístupní prodávající kupujícímu elektronickou knihu ke stažení na portále v části Osobní knihovna.

Nákup elektronické knihy se považuje za uskutečněný zaplacením ceny a prvním stažením elektronické knihy kupujícím. Stažení elektronické knihy kupujícím je registrováno v informačním systému prodávajícího.

Další služby

Prodávající nabízí kupujícímu další bezúplatnou službu formou vytvoření osobní knihovny, která bude obsahovat všechny zakoupené elektronické knihy kupujícím a bude je možné opakovaně stahovat. V případě rozvoje portálu a rozšíření nabídky typů souborů bude osobní knihovna rozšířena o tyto typy i pro dříve zakoupené elektronické knihy.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit tuto službu v případě, že budou elektronické knihy stahovány z velkého množství počítačů – resp. internetových IP adres.

Reklamace

Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pomocí SW třetích stran. Před zakoupením elektronické knihy je kupujícímu doporučeno vyzkoušet své zařízení a instalovaný SW pomocí ukázky elektronické knihy, která je zdarma.

Vzhledem k charakteru produktu je možné elektronickou knihu reklamovat pouze v případě, že je ukázka knihy prokazatelně čitelná na zařízení uživatele a zakoupená kniha na něm není čitelná.

Obsah elektronické knihy nemůže být důvodem k reklamaci nebo vrácení zboží.

Reklamaci lze uplatnit zasláním emailu na adresu wknihy@warbler.cz. Zpráva musí obsahovat minimálně: Název knihy, autora knihy, uživatelské jméno kupujícího, emailvou adresu pro odpověď, popis závady včetně specifikace zařízení, na kterém lze správně zobrazit ukázku knihy a nelze správně zobrazit zakoupenou elektronickou knihu. Reklamaci bude prodejce řešit individuálně s kupujícím prostřednictvím emailu, případně jiným způsobem, pokud bude ve zprávě uvedeno příslušné spojení.

Pokud nebude možné odstranit závadu úpravou elektronické knihy, bude kupujícímu vrácena kupní cena nebo nabídnuta jiná elektronická kniha.

Užívání elektronických knih

Elektronickou knihu je možné užívat pouze pro osobní potřebu.

Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, jak jej lze stáhnout z portálu.

Za hrubé porušení obchodních podmínek se považuje jiné užívání díla, než pro osobní potřebu. Zejména se za hrubé porušení těchto obchodních podmínek považuje:

Jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce celého nebo části textu.

Zveřejnění elektronické knihy na serverech k veřejnému sdílení datových souborů a zveřejnění odkazů na takovéto sdílení. Přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil.

Sdělení údajů o uživatelském účtu jiným osobám.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V informačním systému prodávajícího jsou ukládány pouze údaje nezbytné pro autorizaci uživatele a údaje nezbytné k obchodnímu styku:
- uživatelské jméno
- heslo
- jméno a příjmení kupujícího
- emailová adresa pro komunikaci

V informačním systému prodávajícího nejsou uchovávány žádné údaje o kreditních kartách uživatelů.

Prodávající se zavazuje, že bude uložená data používat pouze pro provoz portálu a v obchodním styku s kupujícím.

Komunikace

Prodávající bude s kupujícím komunikovat prostřednictvím portálu nebo elektronickou poštou.

Po vzájemné dohodě lze komunikovat i jiným způsobem.

Omezení odpovědnosti

Prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto Obchodních podmínek Kupujícím.Elektronické knihy nejsou vázané na čtecí zařízení. Obsah e-knihy je kódovaný a není určen k převádění na jiné typy souborů.

© Warbler | Kontakt | Web admin